Oorsig van VKB in LANDBOU-ONTWIKKELING
VKB het ’n gespesialiseerde LANDBOU-ONTWIKKELINGsafdeling geskep in sy twee onderskeie fokusgebiede, naamlik die Vrystaat en Limpopo. Met landbou-ekonome, tegniese landboukundiges en mentors op die plase as deel van die personeelkorps is hierdie afdeling met die nodige ondervinding en kapasiteit toegerus om uitstaande ontwikkelingsuitkomste teweeg te bring. VKB is betrokke by ontwikkelingsprogramme met 51 opkomende kommersiële boere (in totaal 5 000 ha bewerkte grond) in die Vrystaat en 108 opkomende boere (in totaal 250 ha bewerkte grond) in Limpopo, waar daar meestal kleinskaalboere voorkom. Die program het data van 140 ontwikkelingsboere in sy Vrystaat- en 350 op sy Limpopo-databasis. 

VKB se bydrae tot ontwikkelingsboere oorskrei jaarliks 3% van die netto wins ná belasting, wat dit ’n Vlak 1-bydraer maak tot Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB) ten opsigte van besigheidsontwikkelingskriteria. 

Opleiding om opkomende boere toe te rus met vaardighede ten opsigte van moderne plaasbestuur en ook tegniese vaardighede bly ’n sterk en doeltreffende dryfkrag van VKB se besigheidsonwikkelingstrategie. Tussen 2008 en 2014 het VKB 170 ontwikkelingsboere van Limpopo en die Vrystaat ingeskryf deur die ITO Batho Pele-opleidingsprogram.

 

VKB in die ontwikkeling van Landbouprojekbestuur
VKB het ondervinding en ’n skoon diensrekord behaal in gesamentlike ontwikkelingstrategieë. Dit gee erkening aan die belangrikheid van belanghebbendes, en daarom is samewerking met ontwikkelende liggame, die regering, georganiseerde landbou en landboubesigheid altyd hoog op sy ontwikkelingsagenda.

VKB implementeer gesamentlike ontwikkelingsprojekte op plaasvlak en administreer monetêre befondsing namens die Graanboerontwikkelingsvereniging (GFADA), die Mielietrust (MT), die Wintergraantrust (WGT), Aartappels SA, die Landbounavorsingsraad (LNR), die Departement van  Landbou en Landelike Ontwikkeling (DARD Vrystaat), die Limpopo Ontwikkelingsagentskap (LEDA), die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap (NYDA) sowel as die nasionale Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming (DRDLR), wat aangewys is as strategiese vennoot om deel te neem in die herkapitalisering-en-ontwikkelingsprogram. Daarbenewens het VKB ontwikkelingskakels gevorm met verskeie landboubesighede sowel as distriksmunisipaliteite deur deelname in die Agripark-inisiatiewe van die regering.

 

Ontwikkeling van nuwe boere
Die dienste wat deur hierdie afdeling verskaf word, is onder andere:
• Identifikasie van probleme wat ondervind word en aanbevelings
• Algemene agronomiese advies
• Advies oor gevestigde weiding
• Agronomiese beplanning
• Landbou-ekonomiese studies (uitvoerbaarheidstudies)
• Ekonomiese analises en lewensvatbaarheidanalises
• Aanbieding van lesings en boeredae 

 

VKB se ontwikkelingsmodel
VKB se ontwikkelingsmodel word in die figuur hieronder weergegee:

 

Motiewe:

Maatskaplike verantwoordelikheid
Verbeter toekomstige besigheidsomgewing
Sosio-ekonomiese ontwikkeling (groei, stabiliteit, voedselsekerheid, billikheid, verhoudings, netwerke)
Bewaring van natuurlike hulpbronne

 

Ontwikkelde boer:

Om die ontwikkelingspoging tussen verskeie belanghebbendes te koördineer ten einde ’n gefragmenteerde benadering te voorkom.

• Gemotiveerd
• Verbind
• Eienaarskap
• Volhoubaar
• Opvolging
• Vertrouensverhouding

 

 

Visie 2020
Die ontwikkeling van opkomende boere van die VKB Groep word gelei deur sy Visie 2020 – Leierskap in die Ontwikkeling van Volhoubare Kommersiële Boere. Die strewe van hierdie visie is om uit te brei en leierskap te bied wat noodsaaklik is vir suksesvolle landboukundige ontwikkeling met die fokus op kommersiële boere en volhoubaarheid. Met volhoubaarheid word bedoel dat ’n boer in die posisie moet wees waar hy winsgewend boer terwyl  hy sy maatskaplike doelwitte bereik en die natuurlike omgewing bewaar.

 

Motiewe vir Boere-ontwikkeling
VKB se onwikkelingsinisiatief word gemotiveer deur sy maatskaplike verantwoordelikheid en verpligting om sy toekomstige besigheidsomgewing te verbeter. Oorkoepelende doelwitte van hierdie strategie is sosio-ekonomiese ontwikkeling (deur verhoogde maatskaplike kapitaal, ekonomiese groei, werkskepping, stabiliteit, billike verspreiding van inkomste, voedselsekerheid) en die bewaring van natuurlike hulpbronne.

 

Ontwikkelingsontwerp
VKB se ontwikkelingspoging is ontwerp om aan die een kant aan opkomende boere ’n geleentheid te bied om te boer en aan die ander kant om ’n ontwikkelde boer daar te stel wat hierdie geleentheid sal aangryp.  

 In die skepping van volhoubare geleenthede vir ontwikkelende boere, fokus VKB op die volgende aspekte:
• Om die ontwikkelingspoging tussen verskeie belanghebbendes te koördineer ten einde ’n gefragmenteerde benadering te voorkom.
• Om die hulpbronne van belanghebbendes te mobiliseer as ’n voorvereiste vir sukses weens die kapitale intensiteit van boedery-ontwikkeling.
• Om boere te help met ’n omvattende ondersteuningspakket ten opsigte van mentorskap, uitbreiding, opleiding, finansiering, toegang tot insette en produkmarkte
• Om spesifieke beperkings van ontwikkelende boere ten opsigte van kapitaalvorming, geletterdheid, grondstatus, ekonomie van skaal, bestuur en kapasiteit van meganisasie te verlig. 

 

VKB se end-tot end ondersteuning aan Opkomende Boere

Die VKB Groep se end-tot-end ontwikkelingsprogram is ontwerp om:
• Boere te help met ’n omvattende ondersteuningspakket ten opsigte van mentorskap, uitbreiding, opleiding, finansiering, versekering, insetverkryging sowel as die prysbepaling en bemarking van plaasprodukte. 
• Spesifieke struikelblokke te verlig ten opsigte van kapitaalvorming, geletterdheid, grondstatus, ekonomie van skaal, bestuur en kapasiteit van meganisasie. 
• Om goeie besigheidsgedrag, toewyding, verbintenis en aanvaarding van volle eienaarskap en verantwoordelikheid deur die boere te bewerkstellig. 

 

Die volgende doelwitte en optrede word deur hierdie program nagestreef:

1. Voorsiening van gekoördineerde tegniese steun wat bevorderlik is vir optimale boerderypraktyke deur opleiding, uitbreidingsdienste en mentorskap:

a. Stel voltydse mentors in boerderygebiede aan om boere te ondersteun (gereelde plaasbesoeke om opleiding, ondersteuning, advies en bedryfsbeplanning te verskaf – met inagneming van die boer se doelwitte, beskouinge, beperkings, ensovoorts);
b. Voorsien gespesialiseerde tegniese uitbreiding en opleidingsdienste deur ons Boer-ontwikkeling-afdeling;
c. Ondersteun boere met instandhouding en kalibrasie van toerusting;
d. Evalueer en beheer fisieke plaasbedrywighede en resultate.

2. Voorsien landbou-ekonomiese ondersteuning en opleiding:

a. Mielie-ondernemings se begroting in samewerking met die boer;
b. Begrotingsbeheer;
c. Stel voltydse persoon aan om plaasbestuursburo te vestig;
d. Lei boere op in finansiële plaasbestuur;
e. Finansiële beheer en verslae van die plaas;
f. Evalueer finansiële resultate.

3. Ondersteun boere met toegang tot optimale en tydige finansiering en versekering:

a. Stel ’n voltydse kredietbestuurder aan wat sal voorsien in die spesiale behoeftes van ontwikkelende boere;
b. Open ’n kantoor in die plaasgemeenskap om toegang te verbeter;
c. Ondersteun boere met die interpretasie van VKB-rekeningstate;
d. Ondersteun boere om finansiering te bekom;
e. Ondersteun boere om multirisiko-oesversekering te kry;
f. Evalueer finansiering- en versekeringsresultate.

4. Ondersteun boere met optimale insetverkryging:

a. Betrokkenheid van rolspelers en regverdige mededinging tussen insetverskaffers;
b. Voorsien infrastruktuur en logistieke dienste ten opsigte van insetverskaffing waar nodig;
c. Ondersteun boere met die evaluering van kwotasies;
d. Ondersteun boere met ’n inventaris-kontrolestelsel wat ook gekoppel is met VKB se tegniese en finansiële kontrolestelsels om te verseker dat aangekoopte insette deur boere gebruik word.

5. Ondersteun boere om hul produkte te bemark:

a. Verskaf markinligting;
b. Toegang tot bestaande bemarkingsinfrastruktuur;
c. Strategiese prysbepaling regdeur die seisoen;
d. Ondersteun met die oes en produklewering;
e. Kontrolestelsels om leweringsrisiko’s aan instansies en boere uit te skakel.

6. Ondersteun boere om op ’n goeie en etiese manier besigheid te doen. 

7. Implementeer ’n uittredestrategie waarin vaardighede, besluitneming en verantwoordelikheid geleidelik aan boere oorgedra word totdat hulle gespeen is van spesiale ontwikkelingsmaatreëls en toelaes. 

 

Finansiering van ontwikkelingsboere deur VKB
VKB is ’n gemagtigde finansiëlediensteverskaffer (FDV 4813) en ’n gemagtigde kredietverskaffer (NCRCP 477).  Finansiering aan ontwikkelende boere word gegrond op VKB se maatskappy-finansieringsbeleid, maar die spesifieke omstandighede van ontwikkelende boere word in ag geneem ten einde toegang tot finansiering as deel van die ontwikkelingsondersteuningstelsel te verseker. Beperkinge wat aangespreek word, sluit in hoë transaksiekoste, ongeletterdheid, kommunikasiehindernisse, onvoldoende kennis en gebrek aan aanvullende sekuriteit.

VKB en Landbank het onlangs ’n gesamentlike ontwikkeling-finansieringsinisiatief gesluit waarvolgens VKB toegang sal hê tot ’n groothandel-finansieringsfasiliteit van Landbank. Dit sal lei tot die vasstelling van gunstige rentekoerse, terugbetalingsvoorwaardes van finansiering en mentorskap aan ontwikkelende boere. 

 

Verskeie mededingende en gepaste finansieringsprodukte is aan boere beskikbaar, naamlik:
• Produksieleningss  
• Maandelikse rekeninge (betaalbaar binne 30 dae ná datum van die rekeningstaat) 
• Finansiering vir roerende bates (vier jaar termyn vir nuwe toerusting en drie jaar termyn vir tweedehandse toerusting)
• Kotrakgroeifinansiering (multirisiko-versekering).

 

Een van die ernstigste struikelblokke van ontwikkelende boere is onvoldoende aanvullende sekuriteit, wat verhoog word deur die feit dat baie ontwikkelende boere nie grond besit nie. Om boere onder sulke omstandighede te finansier verg spesiale toewyding en VKB verskaf dit deur:
• Aanvaarding van hoër as normale risiko as wat onder sy normale finansieringsbeleid toegelaat sou word (naamlik finansiering buite die beleid word goedgekeur waar finansiële uitvoerbaarheid ’n belangriker rol speel in verhouding tot die sekuriteit/kollateraal);
• Inkorporasie van boere in kontrakgroei-programme waar die oes dien as die enigste aanvullende sekuriteit. Hier speel ondersteuning om optimale landboupraktyke, bemarking en afsetooreenkomste ’n belangrike rol om lewensvatbaarheid te verseker.
• Oor die afgelope vyf jaar is konsekwent gevind dat ’n tekort ontstaan tussen die versekerde waarde van die oes en die finansieringsvereistes. VKB het die finansiële risiko van hierdie tekort gedra, wat tipies tussen R2 miljoen en R4 miljoen per jaar beloop het. 

 

Ander spesiale maatreëls om toegang van ontwikkelende boere tot finansiering by VKB te verbeter, sluit in:
• ’n Toegewyde kredietbestuurder om te voorsien in die spesifieke behoeftes van ontwikkelingsboere en om met hulle in hul taal te kommunikeer. Dit behels besoeke aan plase en plaasgebiede, spesiale bystand met aansoek om finansiering en alle aspekte rakende finansieringkommunikasie (verduideliking van finansieringsbeginsels, rekeningbestuur en interpretasie van state, kontraktuele vereistes, ensovoorts);
• Stelsels wat tegniese/veldpersoneel koppel met die krediet- en kommersiële afdelings om beplanning en beheer van finansiering te koördineer deur ’n begrotingskontrolestelsel; 
• Spesialis-landbou-ekonomiese ondersteuning wat gemik is daarop om boere te help met finansiële bestuur (beplanning en begrotingskontrole ingesluit).

 

Voordele van VKB se aansporingskortings aan boere
Soos hierbo genoem deel aandeelhouers (boerelede) in die volle rykdom van VKB deurdat hulle aansporingskortings ontvang. Hierdie aansporingskortings word betaal uit die wins wat die VKB Groep deur sy verskeie bedrywighede maak en moenie verwar word met afslag op promosiegoedere wat normaalweg in die handel aangebied word nie. Die grootste gedeelte van behaalde winste word op hierdie wyse aan aandeelhouers uitbetaal. In 2014 is R185 miljoen aan produsente toegewys, waarvan meer as R1 miljoen aan opkomende boere uitbetaal is. Ooreenstemmende syfers vir 2013, 2012 en 2011 het onderskeidelik R150 miljoen, R115 miljoen en R125 miljoen beloop. Hierdie voordeel vorm die kern van VKB se waardeposisie vir alle voornemende kliënte. Van die oomblik wat ontwikkelingsboere VKB-aandeelhouers word, is dit van toepassing aangesien hulle aansporingskortings ontvang op presies dieselfde wyse en omvang as grootskaalse of gevestigde kommersiële boere.

Aansporingskortings aan ’n spesifieke boer word gegrond op sy vlak van graanlewering, graanbemarking, verkryging, versekering, finansiering en beleggingsdeposito’s by VKB. ’n Persentasie aanporingskortings word in kontant beskikbaar gestel (normaalweg 10%), terwyl die balans in die toekoms (gewoonlik ná 15 jaar) aflosbaar is, of by die afsterwe van ’n aandeelhouer. Op hierdie wyse akkumuleer ’n bate in die naam van die boer. Dit is nie net ’n belangrike bron van leningsekuriteit nie, maar ook ’n bron van toekomstige inkomste (of “pensioen”) vir boere. 

 

Kontakbesonderhede

Vrystaat-streek

Piet Potgieter
Bestuurder: Ontwikkelingslandbou
Tel.: 087 358 8834
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Sosie Matla
Landbou-ekonoom
Tel.: 087 358 8584
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Anche Schepers
Landbou-ekonoom
Tel.: 087 358 8601
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ronney Tshabalala
Landboukundige
Tel.: 087 358 8836
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

JT Prinsloo
Landboukundige
Tel.: 087 358 8572
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Lavinia Mpholo
Landboukundige ondersteuningsbeampte
Tel.: 087 358 8346
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Pieter de Wet
Akkerboukundige
Tel.: 087 358 8593
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Bertus Cordier
Mentor: Oostelike streek
Tel.: 082 789 2557
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Francois Crause
Mentor: Westelike streek
Tel.: 083 244 8454
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

Limpopo-streek

Braam Crots
Bestuurder: Ontwikkelingslandbou 
Tel.: 014 719 9002
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Prozzy Ravelle
Uitbreidingsbeampte
Tel.: 083 642 4932
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Kgabo Mooka
Uitbreidingsbeampte
Tel.: 082 805 1668
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

Agronomiese dienste

Pieter de Wet
Tel.: 087 358 8593
E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

Volg ons op Sosiale Media

VKB groep resultate

Meganisasie en Toerusting

Televisie Advertensie