Belangrikheid van oesversekering

In ’n veranderende klimaatsomgewing is oesversekering sekerlik een van die algemeenste maniere om jou klimaatrisiko’s te verskans. Die oesversekeringsbedryf het in die verlede heelwat veranderinge ondergaan, maar die kern van versekering bly nog steeds om te verseker dat die boer die geleentheid gebied word om homself te verskans sodat hy die komende seisoen die geleentheid sal kry om weer te kan plant.

Oesversekeringspremies op sekere gewasse is hoog, wat die vraag laat ontstaan of dit die moeite werd is om die hoë premies te betaal. Die premie betaalbaar, tesame met die vergoedingskeuse wat die versekerde uitneem, is bekend aan die versekerde voordat die seisoen begin. Die moontlike skade wat gedurende die seisoen kan voorkom, wat onbekend is aan die versekerde en waaroor die versekerde nie beheer het nie, vorm die onbekende gedeelte van oesversekering. Die uitdaging rakende die bekende en onbekende moet daartoe bydra of die versekerde wil verseker al dan nie.

VKB Brokers evalueer elke jaar die versekeraars wat gebruik word om sodoende te verseker dat die nodige produkte daargestel kan word om te verseker dat ’n versekerde die mees omvattende produkte by VKB kan kry.

Ons fokus hier op die uitgebreide haelpolis en die verskillende tipes dekking wat verskaf word onder die polis.

 

Haelprodukte

 1. Verseker die gewasse. Dekking tree in werking sewe dae ná ondertekening van die polis. Betaal die premie soos aangeteken op die polisskedule.
 2. Verseker die totale landbeplanning en verseker dat dekking in werking tree binne sewe dae ná ondertekening van die polis. Wysigings kan in die landbeplanning wees, maar indien die plaas, land en gewas verseker is, sal die land gedek wees indien daar moontlike veranderings op bogenoemde plaasvind. Sodoende word die risiko verlaag dat lande moontlik nie verseker word nie, en dat lande verkeerd verseker word.

 

Belangrike punte

 

 1. Koring

Koring word nog in groot gedeeltes van die VKB/NTK-gebied aangeplant. Koring word hoofsaaklik verseker teen hael, brand en transito, maar die versekerde het ook die geleentheid om ryp teen ’n addisionele premie te verseker. Indien daar vir ryp verseker word, word die volgende getakseer deur die versekeraars:

 1. Halmskade – Ysringe wat op die are voorkom; en
 2. Pitskade – Pitte wat nie bestuif nie as gevolg van ryp wat voorkom en swak bestuiwing veroorsaak.

Indien daar nie enige van die bogenoemde tydens die taksasie geïdentifiseer word nie, sal die skade nie erken word as rypskade nie. Die volgende is ’n vereiste om koring teen ryp te verseker:

 • Alle lande/plase moet verseker word.
 • Groeipunte moet onder die grond wees.
 • Slegs erkende kultivars met opkomsdatums volgens die LNR se riglyne vir ’n bepaalde gebied sal oorweeg word.
 • Rypdekking moet op die eerste polis ingesluit word.
 • Dekking tree binne sewe dae in werking ná ondertekening van die polis.
 • Bybetalings vir ryp wissel tussen besproeiing en droëland en is aangetoon op die polisskedule. Die bybetaling is per land.

 

 1. Mielies

Daar is ’n baie groot persepsie dat mielies nie skade kry nie, maar volgens navoring is mielies die enigste gewas wat 100% oesverlies het indien die plant 100% blaarskade op ’n bepaalde groeistadium kry. Mielies se premie is ook baie laag, wat wel ’n aanduiding is dat die risiko dienooreenkomsig laer is teenoor ander gewasse.

Wanneer mielies verseker word, is die volgende versekerde gevare ook gedek deur die polis: hael, brand, ryp en transito. Sasria kan addisioneel uitgeneem word.

Dit is ook belangrik om mielies se versekerde waarde per hektaar korrek te verseker, aangesien dit in aanmerking geneem word indien daar ’n brand-eis voorkom.

Van die versekeraars tref ook onderskeid tussen verskillende kultivars. Mielies kan dus geklassifiseer word tussen ultra-kort, kort, medium en lank. Vra jou makelaar watter voordele daar sal wees tussen die verskillende polisse.

 

 1. Sojas

Sojaboontjies se premies is baie duur. Die rede wat hiertoe bydra is dat hulle opkom gedurende die tydperk wanneer hael algemeen voorkom. Daar is verskeie voorbeelde waar sojas reeds baie skade het terwyl die mielies langs die sojas geen skades het op ’n vroeër stadium nie.

Dit is ook belangrik dat die sojas op ’n vroeë stadium vinnig getakseer word voor die V3-groeistadium om die saadlobskade te bereken, want ná die groeistadium word die sojaplante houtagtig en sal die versekeraars moontlik die soja-taksasie uitstel om sodoende die taksasie korrek uit te voer.

Tans word daar nie onderskeid getref tussen bepaalde en onbepaalde sojagroeiers nie.

 

 1. Droëbone

Wanneer die kwotasies aangevra word, is dit baie belangrik dat die kultivar vir die makelaar gegee word voordat die polis uitgereik word. Die kultivar word gebruik om te bepaal onder watter tipe groeier die droëbone verseker moet word. Die versekeraars deel droëbone in drie groepe, naamlik swak, matige en sterk rangers. Indien die kultivar verkeerd verseker word, kan dit die skadepersentasie beïnvloed tydens die taksasie.

 

 1. Aartappels

Aartappels se premies is relatief laag in vergelyking met sojas en droëbone. Aartappels kan nooit 100% oesverlies kry nie, aangesien daar reeds ’n opbrengs onder die grond is wat uitgehaal en bemark moet word. Wanneer aartappels verseker word, is dit belangrik om die plant/opkomsdatum, kultivar en droëland en besproeiing aan die makelaar te voorsien. Volgens die kultivar is dit dan ook moontlik om die aartappels te verseker as ’n kort groeier (90 dae) of ’n medium groeier (115 dae).

 

Wat is die belangrikste punte om te onthou:

 1. Verseker die totale landbeplanning en maak seker die polisse is uitgereik voor die gewas geplant word. Sodoende sal dekking reeds in werking wees as die gewas opkom.
 2. Rapporteer enige skade op die versekerde lande binne drie dae.
 3. Voorsien duidelike plaaskaarte wat die geplante oppervlakte aantoon. Indien die geplante oppervlakte 10% kleiner is as die versekerde oppervlakte, betaal jy 10% te veel vir jou versekering.
 4. Maak seker dat indien die kultivars deurgegee moet word, dit wel gedoen word.
 5. Maak seker watter premiebetalingsooreenkoms is met die versekeraars bereik en wanneer die eise sal uitbetaal indien daar ’n eis sou ontstaan.

 

Vir enige verdere navrae kontak jou VKB Brokers-makelaar en maak seker dat jou oeste vanjaar korrek verseker is.

Pin It